Abdurrahman Sami

0
28

Türk din adamı Abdurrahman Sami… Abdurrahman Sami kimdir? İşte Abdurrahman Sami’nin biyografisi

Abdurrahman Sami, 5 Mart 1879 (12 Rebiülevvel 1296) tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. O zamanlar Manisa, Saruhan olarak bilinmekteydi.

Mevlid gecesinde babasınının kandilini kutlamaya gelen Çöplü Dede nâmındaki bir Allah dostu, “Efendim! Şimdi dünyâya gelen mahdumunuzun ismi Abdurrahman olsun” demesiyle, babası Âsım Efendi oğlunun adını Sâmî ilâvesiyle “Abdurrahman Sami” koymuştur.

İlk eğitimine memleketinde başlayan Abdurrahman Sami sonrasında İstanbul’a gelerek Fatih Çifteayak Bahr-ı Sefîd Medresesi‘ne devam etmiş, orada Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi’den ve zamanın en ünlü âlimi Hüseyin Necmeddin Pürzetî Efendi’den icâzet almıştır.

Abdurrahman Sami, icazetini aldıktan sonra Kasımpaşa’daki Yahya Kethüda Dergahı Postnişinliği‘ne tayin edilir ve tekkeler kapatılıncaya kadar burada vazîfesine devam eder. Fakat buradan aldığı maaşı kendisine harcamaz ve şeyhi Şücâeddin Baba’ya gönderir. Kendi geçimini ise elinin emeğiyle karşılamaya çalışır.

Abdurrahman Sami Efendi aynı zamanda kimyagerdir ve misk üretip kazancını buradan sağlar. Kimya ilmindeki bilgisi yanında Simya ilminde de geniş bilgi sahibi olduğu söylenmektedir. Simya ilmine dair pek çok eser yazmış fakat vefatına yakın ehil olmayan ellere geçer kaygısı ile hepsini imha etmiştir.

Sami Efendi aynı zamanda, şiir yazabilecek kadar Arapça ve Farsça dillerine de vakıftır.

Bütün Tarikatlardan icazetli olsa da, irşad görevini Halvetiyyenin bir şubesi olan Uşşakiyye usulüne göre yaptı.

Menemen olayında ser-halifesi Bekir Sıdkı Visâlî ile beraber tutuklandılar. Altı ay tutuklu kaldıkdan sonra beraat etmelerine rağmen hem Şeyh Sâmî Efendi hem de Bekir Sıdkı Efendi yaşamlarının sonuna kadar takip altında tutuldular. Osmanlı dersiâmı (müderrislik yetkisi kazanan) olması nedeniyle hayatı boyunca vaizlik yapma hakkı varken, bu hakkı da elinden alındı.

1934 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Kabri Edirnekapı Şehitliği’nde Mısır Tarlası olarak adlandırılan bölümdedir.

BUGÜNE ULAŞAN YAZMA ESERLERİ

Sırr-ı Tevhîd

Tefsîru’l-Kur’ân Tenvîrü’l-Beyân

Hadîs-i Erbaîn

Tevcîhü’l-Âyati’l-Muhtelefi’z-Zâhir

Düstûr-i Bedi

Sırri’l-Kadîr fî Îlmi’l-İksîr

Kenzü’l-Âşıkîn

Şerhu’l-Emâlî

Şerhu’l-Kâfiye

Fatiha Suresi Tefsiri

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here