Ahd Duası

0
69


Allâhumme rabben-nûril azim ve rabbel kursiyyirraf’î,ve rabbel bahril mescûr ve munzilet tevrâti vel incili vez zebûrve rabbez zilli vel harur ve munzilel kur’anil azim ve rabbel melaiketil mukarrabine vel enbiyâi vel murselîn.

 

Allâhumme inni es’eluke bi vechikel kerîm ve binûri vechikel munîr ve mulikel kadîm . ya hayyu ya kayyûm es-eluke bismikellezî eşragat bihis-semâvâtu vel arezun ve bismikellezî yeslahu bihil evvelûne vel âhirûn yâ hayyen gable kulli hay ve ya hayyen ba’de kulli hay; ve yâ hayyen hîne lâ hay.

Yâ muhyiyel mevtâ ve mumîtel âhyâ. Yâ hayyu lâ ilahe illa ent. Allâhumme belliğ mevlanel imamel hâdil Mehdîyel gâime bi emrik; selavâtullâhi aleyhi ve alâ âbâihit-tâhirîn en cemîil mu’minîne vel mu’minât fî meşârigil arzi ve meğaribihâ, sehlihâ ve cebelihâ ve berrihâ ve bahrihâ; ve enni ve ne vâlideyye mines-salevâti zinete arşillâh midâde kelimâtihi ve mâ ehsâhu ilmuhu ve ehâta bihi kitâbuh.

Allâhumme inni uceddidu lehû fÎ sabîhati yevmî hâzâ ve mâ iştu min eyyâmi ahden ve akden ve bey’aten lehû fî unugî;lâ ehûlu anhâ ve lâ ezûlu ebadâ.

Allâhummec’alnî min ansârihî ve a’vânih;vez-zâbbîne enhu vel musâriîne ileyhi fî gazâi havâicihî vel mumtesilîne li evâmirih; vel muhâmîne enhu ves-sâbigîne ila iradetih vel musteşhedîne beyne yedeyh

Allâhumme in hâle beyni ve beynehul mevtullezî cealtu alâ ibâdike hatmen magziyya; fe ahricnî min gabrî mu’teziren kefenî, şâhiren seyfî mucerriden ganâti mulebbiyen da’veted-daî fil hâziri vel bâdi.

Allâhumme erinit-tal’ater-reşîdeh vel gurratel hamideh; vekhul nâzirî binazretin minni iley ve accil fereceh ve sehlil mahreceh vesluk bî mehecceteh; ve enfiz emreh uşdud ezreh va murillâhumme bihî bilâdek vahyi bihî ibâdek feinneke gulte ve gavlukel hak : zaherel fesâdu fil berri vel bahri bimâ kesebet eydinnâs! fezhirillâhumme lenâ veliyyeke vebne binti nebiyyikel musemmâ bismi resûlik , hatta lâ yezfere bişey’in minel bâtili illâ mezzegah ve yuhiggal hakka ve yuhaggigah vec’Allâhumme mefzean limazlûmi ibâdik ve nâsiren limen la yecidu lehu nasıran gayrek , ve muceddiden limâ uttile min ahkâmi kitâbik ve muşeyyiden limâ verede min a’lâmi dînik ve suneni nebiyyik sallallahu aleyhi ve âlih vec’ Allâhumme mimmen hassantehû min be’sil mueteîin.

Allahumme ve surra nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve âlih- bi ru’yetih ve men tebiahu alâ da’vetih verham istekânetinâ ba’deh!

Allâmummekşif hâzihil ğummete en hâzihil ummeh bihuzûrihî ve accil lenâ zuhûreh innehum yeravnehû baîdâ ve nerâhu garîbâ. Birahmetike yâ erhamerrâhimin !

(buraya gelince üç kere elini dizine vurarak şunu söyle)

El’acele elacele Ya Mevlaye Ya Sahibez-zeaman!

Ahd Duası’nın anlamını okumak isteyenler:

Ahd Duası’nın Anlamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here