Ebubekir Razi

0
7

Fars, kimyager Ebubekir Razi… Ebubekir Razi kimdir? İşte Ebubekir Razi’nin biyografisi

Râzî (Farsça: الرازي, Latince: Rhazes) ya da tam adıyla Ebû Bekir Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî (865, Rey – 925, Rey), Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozof. Gençken edebiyat ve musiki ile ilgilenmi؛tir, geçimini kuyumculuk yaparak sağlamı؛tır.

Râzî doğduğu şehir olan Rey’de felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi aldıktan sonra Bağdat ve başka İslam şehirlerinde öğrenimini tamamlamıştır.

Razî eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarına çok önemli katkılar yapmıştır. Farklı alanlar ile alakalı yaklaşık 200 kitap ve makalesi vardır. Pediatri’nin babası olarak tanınır. Ayrıca göz bilimleri konusunda da otorite kabul edilmiştir. Alkol ve gazyağını bulan ve çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu keşfeden kişidir. İngiliz oryantalist Edward Granville Brown’a göre tüm zamanların en yetkin bilim insanlarından biridir. Daha çok tıp-eczacılık alanındaki başarısıyla tanınmıştır. İS 750 senesinden sonra Türk ve Pers kültürlerinin katılmasıyla kozmopolit bir hal alan İslam medeniyeti her alanda ilerlemeye başlamıştır. Bu dönemde birçok İslam şehrinde büyük kütüphaneler kurulmuştur. Bu kütüphaneler aynı zamanda araştırma merkezleriydi.

Antik çağa ait pek çok kitabın çevirileri yapılmıştır. Antik Çağ’da Thales’le başlayıp gelişen doğa felsefesinin İskenderiye kütüphanesinin yakılmasıyla kesintiye uğramasından sonra İslam uygarlığı içinde tekrar doğuşu Ebu Bekir el Razi ile olmuştur. Bunun yanı sıra Aristoteles ve idealizm felsefesinin takipçisi Farabi’yi ve idealizm ve doğa felsefesini birleştirmeye çalışan İbni Sina önemli isimler arasındadır. Ebu Bekir el Razi İslam içindeki önemli akımlarla çatışmaya girmiştir. Daha sonraları Moğol istilası ve Haçlı seferleri’nin sonucu olarak bu gelişme durmuştur. Bilhassa Moğol istilası bu elde edilen gelişmelere büyük darbe vurmuştur. Yalnızca Sivas kütüphanesinin yakılmasında 250.000 kitap yok olmuştur.

Razi’ye atfedilen din ile ilgili birçok çelişkili söylem bulunmaktadır. Biruni’nin kaleme aldığı Razi’nin bibliyografisi (Risāla fī Fihrist Kutub al-Rāzī) adlı kitaba göre Razi iki adet “kafir kitabı” yazmıştır: “Fī al-Nubuwwāt” (Kehanetler Üzerine) ve “Fī Ḥiyal al-Mutanabbīn” (Sahte Peygamberlerin Hileleri Üzerine). Bu kitapların ilki Biruni’ye göre “dinlere karşı olduğu iddia ediliyordu” ve ikincisi de “peygamberlerin gerekliliğine saldırdığı iddia ediliyordu.”

Risale adlı eserinde Biruni, Razi’nin dini görüşlerini eleştirir ve fikirlerine ihtiyatla yaklaştığını söyler ve hatta Razi’nin Mani dininden esinlendiğini iddia eder. Bununla birlikte Biruni Razi’nin, aralarında Fi Wujub Da‘wat al-Nabi ‘Ala Man Nakara bi al-Nubuwwat (Kehanetleri İnkar Edenlere Karşı Peygamberin Öğretilerini Yayma Zorunluluğu) ve Fi anna li al-Insan Khaliqan Mutqinan Hakiman (Bu Adamın Zeki ve Kusursuz Bir Yaradanı Var) da olan din hakkındaki başka kitaplarını da çalışmaları altında “dini bilimler” başlığında listelemiştir. Razi’nin din ile ilgili günümüze kadar ulaşmış herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

Razi’ye atfedilen pek çok görüş ve alıntı Razi’nin günümüze ulaşmış eserlerinden değil, aslen Ebu Hatim el-Razi tarafından yazılan, Aʿlām al-nubuwwa adlı kitaptan gelmektedir. Ebu Hatim, bir İsmaili misyoneriydi ve Razi’yle münazaralarda bulunurdu; fakat bu misyonerin Razi’nin görüşlerini güvenilir bir şekilde kaydedip etmediği halen tartışılmaktadır. Eski tarihçilerden Şehristani, “bu tip suçlamalara genel olarak şüpheyle yaklaşılmalı çünkü suçlamalar Muhammed bin Zekeriya Râzî tarafından sert bir şekilde saldırılan İsmaililer tarafından yapılmışlardır.” diye iddia etmiştir.

Ebu Hatim’e göre Razi dinler hakkında şiddetli eleştirilerde bulunmuştur; özellikle de peygamberlik deneyimi sonucu vahiy inmiş dinlere karşı. Razi, “[Tanrı] birtakım kişileri diğerlerinin üzerine tayin etmemeli ki bu onlara zeval getirecek şekilde birbirlerinin aralarında ne rekabet ne de anlaşmazlık çıkmasın” demiştir.

Ebubekir Razi yoğun çalışmasının bir sonucu olarak hayatının sonlarına doğru parkinson hastalığına yakalanmış gözlerine katarakt inmiştir. Hastalıkları yüzünden doğduğu yer olan Rey’de 925 senesinde hayatını kaybetmiştir. (Kaya, 2007: 479)

Râzî kendisinin de belirttiği üzere kaleme aldığı iki yüzden fazla eseri vardır. Fakat bunlardan sadece elli dokuzu günümüze ulaşabilmiştir. Bunlardan birkaçı:

El-Hâvi (20 cilt), 907, (Latince başta olmak üzere 11 dile çevrilmiştir. Döneminin tıp alanındaki en ayrıntılı ve bilgi içeren ders kitabıdır.)

Kitabul-Mansur, 920,

Kîtâb sırru sınâ’ati’t-tıb.

Kitâbü’t-Tecârib.

Et-Tıbbü’l-Mansûrî.

El-Hâvî yahut el-Câmi’u’l-kebîr.

Ahlaku’t-tâbib. Mahmut Kaya ” Ünlü Hekim Filozof EbûBekir er-Râzî ve Hekimlik Ahlakı ile ilgili Bir Rîsâlesi ” başlığı ile Türkçeye çevirip neşretmiştir.

Makâle fî emârâti’ikbâl ve’d-devle. Mahmut Kaya ” İkbâl ve Devlete Kavuşmanın Belirtileri ” başlığı ile Türkçeye tercüme edip yayınlamıştır.

İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri. (İstanbul 2003. s. 101-103)

Makâle fîmâ ba’de’t-tabî’a.

Et-Tıbbü’r- rûhânî. Hüseyin Karaman Ruh Sağlığı adıyla Türkçeye çevirmiştir.(İstanbul 2004)

Es-Sîretü’l-felsefiyye. Mahmut Kaya ” Filozofça Yaşama ” başlığıyla Türkçeye tercüme etmiştir. Felsefe arşivi, sy. 27, (İstanbul 1991, s.91-201)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here