Nazar Duaları

0
27

Nazar duası;

NAZAR değmesi ya da kem göz değmezi dediğimiz kötü niyetli bakışlara karşı, nazar değmesin ve kem bakışlara maruz kalan şahıs, canlı zarar görmesin diye dua ederek Allah’a yalvardığımız dualara NAZAR DUASI denmektedir. Kıskanç, haset dolu kem gözlerin yani kötü amelli bakışların, bilhassa genç güzel, başarılı, dikkat çekici kişiler, tatlı ve akıllı bebekler, sevimli çocuklar ya da lüks şık görünümlü bir araba gibi cansız varlıkların başına, nazar değerek bir şey gelmesine sebebiyet verebileceğine dair bir inanç dinimizde yaygındır. Nazardan ve kem gözlerden dua ile korunmak mümkün olabilir. Allah’a nazar duası ederek, bizi kötü gözlerden, fesat bakışlardan korumasını isteyebiliriz.

Nazar Duası

Nazar olgusu çok yaygın bir inanç olduğu için, bir çok nazar duası ortaya çıkmıştır. Bu dualardan bir kısmının her gün sözlü şekilde okunması makbul iken, bazıları bir kağıda yazılarak, cevşen şeklinde bir nazar duası kolyesi oluşturulup sürekli göz değen kişinin üstüne de asılabilir.

EN İYİ NAZAR DUASI:

Aşağıda sizler için en yaygın olarak okunan ve nazara karşı etkisi kanıtlanmış en iyi nazar dualarını listeliyoruz. Kem göz değmesini istemediğiniz varlıklar için aşağıdaki duaların bir ya da bir kaçını okuyacak olursanız Allah’ın izniyle, nazar kapınıza uğramayacaktır.

Hz. Muhammed’in Önerdiği Nazar Duası:

Arapçası: Allahümme barik fihi ve la tedarruhü

Dua Türkçe Meali: Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.

( Gördüğünüz gibi, dos doğrudan, nazar değmesine karşı Allah’a yalvarılan, basit ama etkili bir duadır )

Resûl-i Ekrem Tarafından Önerilen Nazar Duası

Arapçası:  “Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”
Türkçe Meali “Her türlü iblisten, şeytani varlıktan ve kötü bakışlardan  bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah u Teala’ya sığınırım.”

Nazar Duası Hasan BasriHazretleri (Kalem Suresi, 51-52 ayetlerde geçer)

Arapçası: “Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”
Türkçe Meali “Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı duydukları vakit az kaldı  ki seni gözleriyle devireceklerdi. “O, mutlaka delinin tekidir” diyorlar. Oysa ki Kur’an bütün cihan ve cihan ötesi için büyük bir uyarıcıdır..”

Bu en yaygın nazar duası örnekleri dışında da, bilindik surelerden pek faydalı, bilhassa da 7 ya da 40 defa okunması ile cennetten bir köşe seçerken aynı zamanda nazardan da korunacağımız dualar mevcuttur;  Fatiha Suresi, Ayetü’l-Kürsî ( Nazar için Ayetel Kürsi duası ), Felâk Suresi, Nâs Suresini yedişer (7) defa okunmalıdır.

Fatiha Suresi Okunuşu:
“Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm  Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn”

 Ayetel Kürsi Duası Okunuşu
“Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Felak Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased”

Nas Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minel cinneti vennâs”

Bunları okuduktan sonra yukarıda yer alan üç farklı nazar duası nazardan korunmak için her gün okunmalıdır.

 “Ve in yekâdullezine keferû leyuzligûneke bi-ebsârihim lemma semiûz-zikra ve yegûlûne innehu lemecnûn vemâ huve illâ zikrun li’l-âlemin.“[1]

Hz. Cebrail’in (a.s) Resulullah’a talim buyurduğu şöyledir:

 

“Allahumme ya ze’l-sultân’il-azim ve’l-menn’il-gadîm ve’l-vech’il-kerîm. Ya ze’l-kelimât’it-tâmmat ve’d-deavât’il-mustehâbât âfel-Hasan ve’l-Huseyn min enfus’il-cin ve a’yun’il-ins.”

Hz. Cebrail’in Resulullah’a (s.a.a) öğrettiği ve Resulullah’ın da (s.a.a) oğulları Hasan ve Hüseyin’e (s.a.a) yazdıkları duası:

 

“Bismillâhi urgîke min kulli aynin hâsid. Allahu yeşfîk.“

 

Bu ayet yazılıp nazara uğrayan insanın üzerinde bulundurması içindir.

 

“Gul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merratin ve huve bi-kulli halgin alîm.”[2]

 

——————-

1-Kalem, 51-52

2- el-Hacat, 201

 

——————

 

“Kuran ve Ehlibeyt Kaynaklı Dualar” kitabından alıntıdır.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here