Aşerat Duası

0
77

Aşerat duası çok muteber dualardan biridir.Bu duanın nüshaları arasında ihtilaf vardır. Biz onu Şeyh’in “Misbah” kitabından aktarıyoruz.Bu duayı her sabah ve akşam üzeri okumak müstehaptır; fakat bu duanın faziletli zamanı Cuma günü ikindi vaktinden sonradır.

 

“Bismillahirrahmanirrahim

Allah münezzehtir, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir; güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah’tandır.Allah’ı tenzih ediyorum gece saatlerinde ve gündüz uçlarında (başlangıçlarında). Allah’ı tenzih ediyorum sabah ve ikindi vakitlerinde; Allah’ı tenzih ediyorum akşam ve sabahın ilk vakitlerinde. Allah’ı tenzih ediyorum -kullar- akşamlayınca ve sabahlayınca.Göklerde, yerde, gece vakti ve gün ortaya varınca bütün hamdlar Allah’a mahsustur. Ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra diriltir;aynı şekilde siz de -ölümden sonra kabirlerinizden dışarı-  çıkacaksınız (dirileceksiniz).

İzzet sahibi Rabbin kulların vasfettikleri her şeyden münezzehtir. Selam olsun elçilere; bütün hamdlar alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Münezzehtir saltanat ve melekut sahibi, münezzehtir izzet ve iktidar sahibi, münezzehtir kibriya ve azamet sahibi, gerçek sultan ve mukaddes -Allah-, münezzehtir hiçbir zaman ölmeyecek olan, diri ve saltanat sahibi Allah, münezzehtir mukaddes, diri ve mutlak malik olan Allah, münezzehtir kaim ve ebedi -Allah-, münezzehtir ebedi ve kaim -yüce Allah- , münezzehtir benim yüce Rabbim, münezzehtir benim ulu Rabbim, münezzehtir diri ve kayyım -Allah-, münezzehtir en yüce makama sahip olan -Allah-, münezzehtir, yücedir, çok münezzehtir, mukaddes ve tertemizdir bizim, meleklerin ve ryuhun Rabbi olan Allah, münezzehtir gafil olmayan sürekli -Allah-, münezzehtir öğrenmeden bilen -olan Allah-, münezzehtir görünen ve görünmeyen şeylerin yaratıcısı, münezzehtir kulları göre ve kulların gözleri kendisini görmeyen -Allah-; o Latif ve bilendir.

Allah’ım! Ben senin lütfunla nimet, hayır, bereket ve afiyet içerisinde akşamı sabahladım. O halde Muhammed ve Ehlibeyt’ine salat eyle, beni cehennem ateşinden kurtararak bana nimetini, hayrını, bereketlerini ve afiyetini tamamla; beni şükrün, afiyetin, lütfun ve yaşattığın sürece ebedi bağışınla beni rızıklandır.

Allah’ım! Ben senin nurun vesilesiyle hidayet buldum, lütfunla zenginleştim, nimetinle sabahlayıp akşamladım.

Allah’ım! Ben seni şahid tutuyorum ve senin şahitliğin de yeter; senin meleklerini, peygamberlerini, elçilerini, arşının hamillerini, göklerinde ve yerde sükunet edenleri ve senin bütün yarattıklarını şuna şahid tutuyorum: Sen Allah’sın; senden başka ilah yoktur, teksin, ortağın yoktur senin; Muhammed -Allah’ın selamı onun ve Ehlibeytinin üzerine olsun- senin kulun ve elçindir ve senin her şeye gücün yeter; diriltir ve öldürürsün, öldürür ve diriltirsin sen.

Şehadet ederim ki cennet haktır, cehennem haktır, ölümden sonra dirilmek, kıyamet haktır, onda hiçbir şüphe yoktur ve -şehadet ederim ki- Allah kabirde olanları diriltecektir. Şehadet ederim ki, Emirul-Müminin Ali b. Ebu Talib hak üzeredir; onun soyundan gelen imamlar halkı hidayet eden ve hidayet olunan imamlardır, sapmış ve saptıran imamlar değillerdir; onlar senin seçkin velilerindirler, senin galip ve fatih hizbindirler; insanlar arasından halis kıldığın ve seçtiğin kişilerdir onlar; kendi dinin için seçtiğin ve halk arasından halis kıldığın, kulların üzerine seçtiğin, alemlere hüccet ettiğin kişilerdir; salavatın onların üzerine olsun; Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun.

Allah’ım! Bu şehadeti kıyamet günü benden razı olduğun halde beni onunla mülakat etmek için kendi yanında -amel defterime- yaz; gerçekten sen istediğin her şeye kadirsin. Allah’ım! Hamd sana mahsustur; öyle bir hamd ki  ilki yükselir ve sonunun nihayeti yoktur.

Allah’ım! Hamd sana mahsustur; öyle bir hamd ki, gökyüzü tevazu ile sana kanatlarını açar; yeryüzü ve ondaki varlıklar seni tesbih ederler.

Allah’ım! Hamd sana mahsustur; öyle bir hamd ki ebedidir, sonsuzdur, hiçbir zaman kesilmez, tükenmek nedir bilmez; ancak sana layıktır ve ancak sana ulaşır; o hamd ve övgü bende, bana, benim yanımda, benimle birlikte, benden önce, benden sonra, benim karşımda, benim üstümde, benim altımda tecelli etsin ve ölüp tek ve yalnız kaldığım zaman, sonra fani olduğum zaman -her durumda sana hamdederim-; hamd ederim sana yeniden dirilip kabrimden çıktığım zaman, ey mevlam.

Allah’ım! Hamd sana mahsustur, şükür sana mahsustur tüm çeşitleriyle, bütün nimetlerin için; tâ ki ey Rabbimiz! Hamdım senin beğeni ve rızanı kazansın.

Allah’ım! Hamd  sana mahsustur, bütün doyasıya yemek, içmek, bilek gücü, tutmak ve bırakmak ve vücudumdaki bütün kıllar için.

Allah’ım! Hamd sana mahsustur, senin ebediyetliğinle ebedileşecek bir hamd. Hamd sana mahsustur,senin ilminden başka nihayeti olmayacak bir hamd; hamd sana mahsustur, senin irade ve meşiyyetinden başka süresi olmaya bir hamd; hamd sana mahsustur, söylenenin mükafatı senin memnuniyet ve rızandan başka bir şey olmayacak bir hamd;hamd sana mahsustur, ilminden sonra hilmin için; hamd sana mahsustur, güç ve kudretinden sonra afvın için; hamd sana mahsustur,zira hamdı sen var ettin; hamd sana mahsustur,zira hamdın mirasçısı sensin (o sana dönmektedir); hamdın başlangıcı ve nihayeti sana mahsustur; hamd sana mahsustur, zira hamdı icad eden sensin; hamd sana mahsustur, zira hamdın müşterisi sensin; hamd sana mahsustur, zira hamdın velisi sensin; hamd sana mahsustur,zira ezeli hamd senin içindir; hamd sana mahsustur, zira vaadın sadıktır, ahdin vefalı, ordun galip, yüceliğin sabittir; hamd sana mahsustur,zira derecen yüce, duaları kabul eden, yüce ve bereketli ayetleri yedi kat göklerin üstünden indirensin sen;

karanlıklardan nuru çıkaran, karandaki insanları nura çıkaran, günahları iyiliklere dönüştüren ve iyiliklere uygun dereceler veren sensin.

Allah’ım! Hamd sana mahsustur; zira sen günahı bağışlayansın, tevbeyi kabul edensin, cezalandırması olansın,lütuf sahibisin sen; senden başka ilah yoktur; dönüş sanadır.

Allah’ım! Hamd sana mahsustur geceleyin karanlık etrafı örttüğü zaman; hamd sana mahsustur gündüz aydınlandığı zaman; hamd sana mahsustur yıldızların ve gökteki meleklerin sayısınca;  hamd sana mahsustur gökyüzündeki varlıkların sayısınca; hamd sana mahsustur yerin kalbindeki olanların sayısınca; hamd sana mahsustur, denizlerdeki suların ağırlığınca; hamd sana mahsustur,ağaçların yaprakları sayısınca; hamd sana mahsustur yeryüzündeki varlıkların sayısınca;  hamd sana mahsustur Kitabının saydığı şeylerin sayısınca; hamd sana mahsustur ilminin kuşattığı şeylerin sayısınca; hamd sana mahsustur insanların ve cinlerin, sürüngenlerin ve kuşların, otçul ve yırtıcı hayvanların sayısınca;çok fazla, güzel, bereketli ve senin sevdiğin ve memnun olduğun şekilde ey Rabbimiz ve yüce kerim veçhin, izzet ve yüceliğine yakışır bir hamd.

Allah’tan başka ilah yoktur; tektir, ortağı yoktur; saltanat onundur; hamd O’na mahsustur, diriltir ve öldürür, öldürür ve diriltir ve o hiç ölmeyeyen bir diridir; hayır O’nun elindedir ve O’nun her şeye gücü yeter.

On Defa:
Diri ve kayyum olan Allah’tan bağışlanma diliyor ve -günahtan- ona dönüş yapıyorum.

On Defa:
Ey Allah, ey Allah

On Defa:
Ey Rahman, ey Rahman

On Defa:
Ey Rahim, ey Rahim

On Defa:
Ey gökleri ve yeri yaratan

On Defa:
Ey yücelik ve ikram sahibi

On Defa:
Ey şefkatli ve kulları üzerinde minnet sahibi


On Defa:
Ey diri, ey her şeyi ayakta tutan

On Defa:
Ey kendisinden başka ilah olmayan diri

On Defa:
Ey kendisinden başka başka ilah olmayan Allah

On Defa:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

On Defa:
Allah’ım! Muhammed ve Ehlibeyt’ine salat eyle

On Defa:
Allah’ım benim hakkımda sana yakışır şeyi yap

On Defa:
Kabul et, kabul et

On Defa:
De ki: Allah birdir.

Sonra şöyle de:

Allah’ım! Benim hakkımda sana layık olanı yap ve benim hakkımda benim layık olduğumu yapma; gerçekten sen kendisinden çekinilen, kendisinden bağış dilenilensin; ben ise günah ve hata ehliyim. O halde bana merhamet et ey mevlam; sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Sonra da on defa:

Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur; hiçbir zaman ölmeyen diriye dayandım; hamd kendisine evlat edinmeyen, saltanatında ortağı olmayan ve gücünde dosta-yardımcıya ihtiyacı olmayan -Allah’a- mahsustur, O’nu yücelterek an.

Amin!…

——————-

Mefatihu’l-Cinan kitabından alıntıdır.

Yazar: Şeyh Abbas Kummî

Sayfa:159

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here